• +31614387974
  • linda @ febox.nl

Privacy– en cookiestatement

Privacy– en cookiestatement

Privacy algemeen

Febox zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in dit Privacy– en cookiestatement. Voor het overige zal ik uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Door het gebruik van de website verklaart u deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

U deelt allerlei persoonsgegevens met mij. Als u zelf met mij contact opneemt of als ik contact met u opneem in het kader van de dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe ik omga met uw gegevens en met uw privacy.

Febox gebruikt de vrijwillig door u, via de website of nadien in een opvolgend contact, verstrekte persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over de uitvoering van de dienstverlening en overige activiteiten en u te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden, nieuwsbrieven en specifieke Febox publicaties en evenementen, e.e.a. uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld. Ik verwerk onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, adres, telefoonnummer, datum feestdag en e-mailadres. U kunt mij altijd verzoeken om te stoppen met de verwerking van dergelijke gegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Febox kan de verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de opdracht dan wel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners en/of onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens Febox diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin van Febox hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Febox heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. De bewaartermijnen die Febox hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, gebruikt Febox cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen
en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Met deze gegevens kunnen wij u overigens niet identificeren. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

Google Analytics

Febox maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in websitestatistieken zoals bezoekersstromen en paginaweergaves. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Febox. Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Febox heeft geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren. Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer Meer informatie over cookie-instellingen in Safari Meer informatie over cookie-instellingen in Opera U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Amuserent. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Amuserent raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beveiliging

Febox doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Febox diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Febox met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor u ze met van Febox heeft gedeeld.

Uw rechten

U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met Febox via onderstaand contactadres. Indien u van mening bent dat Febox met betrekking uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Febox kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Febox. Deze versie is opgesteld in Augustus 2018.

Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Febox dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:
Febox
Hekerbeek 26
6166HV Geleen
T +31 (0)614387974
M linda@febox.nl