• +31614387974
  • linda @ febox.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Febox

Febox, Hekerbeek 26, 6166 HV Geleen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71791396, hierna ook te noemen Gebruiker of Febox.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Febox: onder Febox wordt verstaan de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Febox.

c. Goederen: de producten, zaken, materialen en overige benodigdheden welke de Huurder / consument volgens de overeenkomst van Febox huurt.

d. product: de taart, het gebak, luiertaart en/of een aanverwanten producten, zoals gebaksbordje en gebaksbestek, die door Febox wordt geleverd.
e. Huurder: onder Huurder wordt verstaan iedere partij die (mede) de opdracht geeft/geven tot het huren van Goederen, dienstverlening of het uitbrengen van een offerte.

f. (Huur)overeenkomst of opdracht: onder (huur)overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek waarbij Febox zich jegens Huurder verbindt tot het in gebruike te verstrekken van een zaak of Goederen of een gedeelte daarvan en de Huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

g. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Febox uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de overeenkomst of offerte worden verricht.

h. Zakelijke Klant: iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Febox aangaat dan wel aan wie aan Febox een aanbieding doet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding, offerte of dienst waarop Febox deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Het door Huurder en consument zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Eventuele Algemene Voorwaarden of andere Voorwaarden van Huurder zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Febox uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Slechts indien dat schriftelijk bij de overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige Voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Febox en Huurder/ consument onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert

2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

2.7 Indien Febox niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Febox in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.8 Febox is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Huurder / consument besproken.

Artikel 3 – Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig tot vervaldatum aangegeven op de offerte.
3.2 Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Febox hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per fax of per e-mail door Febox zijn bevestigd.

3.3 Elke door Febox opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

3.4 De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Febox bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Huurder / consument bij de aanvraag.

3.5 Indien Huurder/ consument een aanbieding aanvaardt, behoudt Febox het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod en/of de offerte van Febox schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

4.2 De overeenkomst tussen Febox en Huurder/ consument is voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 De overeenkomst eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer die tijd is verstreken.

4.4 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Huurder Febox schriftelijk in gebreke te stellen. Febox dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

5.1 Alle prijzen en overige informatie op de website van Febox en in andere van Febox afkomstige Goederen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

5.2 Bij iedere overeenkomst dient de Huurder een borg aan Febox te voldoen. De hoogte van de borg is afhankelijk van het te huren goed en staat op de website en in de offerte van Febox gespecificeerd.

5.3 Indien voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten leidt tot extra werkzaamheden, welke redelijkerwijs niet onder die vaste prijs kunnen vallen, worden de extra kosten separaat gefactureerd. Febox zal Huurder/ consument hierover vooraf op de hoogte stellen.

5.4 Een verhoging van de prijzen en tarieven wordt schriftelijk aan Huurder / consument medegedeeld. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft Huurder / consument het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit recht vervalt op de veertiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie na de verhoging.

Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst

6.1 Huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen, en, zo daaromtrent niets is overeengekomen, tot het gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is.

6.2 Huurder dient de Goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften, overhandigd bij ophalen of aflevering van de Goederen, te behandelen.

6.3 Huurder dient Febox te alle tijde toegang tot de goederen te verschaffen.

6.4 De Goederen blijven eigendom van Febox. Het is Huurder/ consument?? toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met Febox. Huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten aanzien van Febox voor het gebruik door derden van de Goederen.

6.5 Huurder / consument wordt geacht de Goederen in goede staat te hebben ontvangen. Febox wordt geacht de Goederen in goede staat te hebben afgeleverd.

6.6 Huurder is gehouden volledige medewerking te verlenen en Febox al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in dat:

a. bij aflevering van de Goederen minstens 1 persoon aanwezig dient te zijn en in staat dient te zijn om de medewerker(s) van Febox te helpen; levering geschied volgens afspraak in de offerte. Hetzij dat de huurder de box ophaalt bij Febox of dat de huurder aanwezig is bij levering door de vervoerder of de box ophaalt bij een PickUp point.

b. de Goederen na het einde van de huurperiode op de overeengekomen wijze worden geretourneerd aan Febox , waarbij de Goederen naar het oordeel van Febox schoon en correct verpakt aangeleverd dienen te worden. Indien Febox van mening is dat de Goederen niet schoon of niet correct verpakt aangeleverd zijn, zullen de schoonmaak- danwel herinpakkosten, verrekend worden met de door Huurder betaalde borg danwel separaat aan Huurder gefactureerd worden.

6.7 Indien Huurder/ consument niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in het vorige lid, houdt Febox zich het recht voor geen uitvoering aan de overeenkomst te geven doch wel de volledige factuur in rekening te brengen.

6.8 Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de overeenkomst, heeft Febox het recht om derden in te schakelen.

6.9 Voor zover door Febox bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Huurder en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Febox is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Febox is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Huurder te aanvaarden. Niet alleen Febox, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Huurder op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

6.10 Huurder vrijwaart Febox tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Febox gegeven opdracht.

6.11 Brengt een derde, door doen of nalaten, aan de Goederen of personen welke in verband staan met de uitvoering van de opdracht, schade toe, dan is de derde zelf aansprakelijk.

6.12 Febox behoudt zich het recht voor, het uitvoeren van de opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

6.13 Houdt Huurder/consument na het einde van de huurperiode de Goederen onrechtmatig onder zich, dan kan Febox over de tijd dat hij het gehuurde mist, een vergoeding vorderen gelijk aan de huurprijs, onverminderd, indien zijn schade meer dan deze vergoeding bedraagt, zijn recht op dit meerdere.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Febox geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Febox niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: brand, vorst- , water- of stormschade, ander natuurgeweld, staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Febox ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Febox niet veilig kunnen plaatsen of leveren van de Goederen, niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Huurder/ consument.

7.2 Onder overmacht wordt tevens verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Febox ten gevolge waarvan Febox haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

7.3 Indien Febox als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling van de overmacht door Febox en indien de periode langer duurt dan één maand gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

7.4 In dit geval van overmacht is Huurder/ consument niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

7.5 In geval van overmacht behoudt Febox het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.

7.6 Indien in het geval van overmacht Huurder/ consument de overeenkomst beëindigt, is Huurder verplicht om een geldsom te betalen aan Febox, bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Febox gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 8 – Annulering en beëindiging van de overeenkomst

8.1 Ingeval van annulering van de overeenkomst door opdrachtgever binnen vijtien werkdagen voordat uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, zal Febox 50% van de factuur in rekening brengen. Bij annulering binnen 48 uur voordat de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, zal Febox 100% in rekening brengen, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

8.2 Febox is gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat zij jegens Huurder gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, dan wel restitutie van enig door Huurder betaald bedrag, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a. Febox van oordeel is dat een belangenconflict bestaat, is ontstaan of dreigt te ontstaan;

b. Huurder/ consument enige verplichting die uit hoofde van deze, dan wel een daaruit voortvloeiende, overeenkomst op hem rust, niet nakomt;

c. Huurder/ consument onvolledige of onjuiste informatie verstrekt of heeft verstrekt terzake van alle zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 9 –Naamsvermelding en social media code

9.1 Het is Huurder/ consument niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam of het werk van Febox openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

9.2 Indien Huurder/consument een uiting over Febox doet in of op een publicatie, website, social media of overige media, dient Huurder zich te houden aan de volgende richtlijnen van Febox:

a. Transparantie; Huurder dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.

b. Respect; indien Huurder namens of over Febox publiceert, dient hij hiervoor uitdrukkelijke aantoonbare toestemming van Febox verkregen te hebben.

c. Verantwoordelijk; Huurder/ consument dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.

d. Professioneel; Huurder / consument handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Huurder/consument behouden wordt.

e. Zekerheid; bij twijfel dient Huurder/consument Febox te raadplegen.

f. Bewustzijn; Huurder/ consument dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Huurder/ consument

10.1 De aansprakelijkheid en verplichtingen van Huurder, zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven, vangen aan zodra de Goederen aan Huurder/ consument ter beschikking zijn gesteld.

10.2 Aan de Goederen mogen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Febox geen bewerkingen worden verricht.

10.3 Huurder /consument? is aansprakelijk voor alle schade of buitengewone vervuiling welke gedurende de duur van de overeenkomst aan de Goederen mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van Huurder/ consument en ongeacht of er sprake van overmacht zou kunnen zijn.

10.4 Huurder/ consument is jegens Febox op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden.

10.5 Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van de Goederen door hem dan wel door derden.

10.6 Huurder vrijwaart Febox voor alle boetes en transacties die aan Febox mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de duur van de overeenkomst gepleegde overtredingen.

10.7 Indien Huurder/ consument door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de Goederen tijdens de duur van de overeenkomst dan is Febox voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk doch blijft Huurder / consument gehouden om de volledige huursom/ geoffreerde kosten te voldoen.

10.8 In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé Huurder/ consument, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij/zij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de Huurder/ consument, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Huurder/ consument als natuurlijk persoon.

10.9 Huurder/ consument is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Febox verstrekte informatie.

10.10 Febox kan te allen tijde één of meer voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Febox

11.1 Febox is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Febox.

11.2 In dat geval is Febox slechts aansprakelijk voor directe schade. Febox is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Febox bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Febox bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, Goederen of andere zaken, geen uitgezonderd.

11.3 Febox is ten aanzien van Consumenten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

11.4 Voor schade voortvloeiend uit een verkeerd gebruik van de Goederen, gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing/draaiboek of veiligheidsvoorschriften of anders dan waarvoor de zaak bestemd, is Febox nimmer aansprakelijk.

11.5 Indien er voor Febox op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Huurder heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Febox, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Febox in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

11.6 Indien de verzekeraar Febox niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Febox beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.7 Schade waarvoor Febox op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Huurder deze onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Febox, tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

11.8 Febox is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Febox is uitgegaan van door of namens Huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.

11.9 Febox is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

11.10 Febox kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

11.11 Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Febox aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

11.12 De consument is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de consument allergisch is of waarvan de consument ziek kan worden.

11.13 Febox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Febox is uitgegaan van door de Huurder/consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.

Artikel 12 – Klachten of gebreken

12.1 Ieder defect aan of van de Goederen dient Huurder/ consument onverwijld bij Febox kenbaar te maken, zodat Febox een passende oplossing kan bieden.

12.2 Ieder gebrek van de Goederen of klacht over de Goederen dient Huurder/consument onverwijld bij Febox kenbaar te maken. Dit dient schriftelijk te geschieden.

12.3 Indien Huurder/ consument gebreken aan de Goederen ontdekt of derden hem in zijn genot storen of enig recht op de zaak beweren, moet hij daarvan onverwijld aan Febox kennis geven, bij gebreke waarvan hij verplicht is aan Febox de door de nalatigheid ontstane schade te vergoeden.

12.4 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door Huurder/ consument bij Febox schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak.

12.5 Febox zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn.

12.6 Febox zal zich inspannen om, een in overeenstemming met het vorige lid ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk af te handelen.

12.7 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsverplichtingen, van Huurder onverlet.

12.8 Indien de klacht door Febox gegrond wordt bevonden, is Febox uitsluitend verplicht de ondeugdelijkheden te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te Huurders keuze, zonder dat Huurder daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 13 – Betaling

13.1 Tenzij tussen Huurder/ consument en Febox schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de volledige factuur op de uiterste vervaldatum zoals vermeld op de factuur van Febox te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via bank of giro-overschrijving.

13.2 De borg kan zowel contant (bij ophalen Febox) als per bankoverschrijving voldaan worden. Dit is afhankelijk van hetgeen in de offerte staat beschreven.

13.3 Indien er contant dient te worden betaald, dan wordt dit nadrukkelijk door Febox aangegeven. Dit kan het geval zijn bij “last-minute” reserveringen en/of het ophalen van een Febox.

13.4 Febox is niet verplicht uitvoering aan de overeenkomst te geven zolang Huurder/consument de factuur niet voldaan heeft.

13.5 Indien in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk een betalingstermijn is overeengekomen, indien een betalingsverplichting voortvloeit uit deze Algemene Huurvoorwaarden of indien een betalingsverplichting voortvloeit uit een wettelijke plicht, zal de betalingstermijn maximaal 14 dagen bedragen.

13.6 Febox kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

13.7 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

13.8 Huurder / consument kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

13.9 In geval van niet-nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Huurder / consument of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Huurder consument geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

13.10 Febox is, in gevallen als in lid 9 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens Huurder/ consument. Hetgeen Huurder/ consument op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.

Artikel 14 – Invordering

14.1 Indien Huurder een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Huurder/ consument van rechtswege in verzuim en heeft Febox, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Huurder/ consument over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Febox.

14.2 Indien Huurder een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Huurder van rechtswege in verzuim en heeft Febox, nadat zij Huurder tenminste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Huurder over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Febox.

14.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Febox moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Huurder/ consument van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Huurder/ consument.

14.4 Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Huurder/ consument.

14.5 De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

14.6 Gedane betalingen door Huurder/ consument strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Febox open staan.

14.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle Huurders/ consumenten voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 15 – Overlijden van de Huurder/ consument

15.1 In geval van overlijden van Huurder/ consument gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder Algemene titel.

Artikel 16 – Communicatie via e-mail en social media

16.1 Huurder/ consument stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.

16.2 Huurder/ consument is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 17 – Kennisneming Algemene Voorwaarden

17.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van dertien augustus tweeduizend achttien (13/08/2018) en liggen ter inzage ten kantore van Febox.

17.2 Deze Algemene Voorwaarden worden met de offerte aan Huurder/ consument toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Huurder/ consument toegezonden.

17.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Febox www.febox.nl.

Artikel 18 – Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2 Febox verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens). Hiervoor verwijzen we naar het Privacyreglement van Febox.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op elke overeenkomst tussen Febox en de Huurders/consumenten is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Huurders/consumenten en Febox worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Febox gevestigd is. De Huurder/consument heeft 1 maand de tijd nadat Febox zich schriftelijk jegens de Huurder/consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.